O klubu

L E S A N K A  -  p?íjemný hudební klub v Janských Lázních, na úpatí ?erné hory v Krkonoších, nabízející hlavn? hudbu, a to a? už n?kolik let tradi?n? sobotní nad?asové Oldies noci - s ?esko u i slovenskou tvorbou, starší i zcela aktuální, prolínajíci se s nesmrtelnými oldies skladbami - tak páte?ni noci napln?né jak hlavním proudem, ta k i t?mi okrajovými, které si zde získávají na oblib?, neb dávají lidem v?tší hudební rozhled, plus možnost setkat se s DJs, kapelami, r?znými projekty a hlavn? s lidmi, kte?í mají hudbu rádi a v?dí, že hudba dokáže velmi mnoho a to hlavn? pozitivního.  Mimo hudbu, která je zde reprodukována kvalitní aparaturou, nabízíme dále 2 bary - jeden menší na vrchním pat?e a jeden v?tší na hlavním sále. Je t u i bar t?etí, kde si ?asto ti více spole?ensky unavení hosté rádi objednávají drinky, avšak je zde k mání ?erstv? p?ipravovaná p i z z a  z ru?n? hn?teného t?sta.  Na hlavním sále je také hlídaná šatna, toalety a bezbarierový p?ístup.  Vrchní patro, má již zmín?ný menší nápojový bar, místnost se t?emi fotbálky, posezení a  prostor pro centrální mozek ozvu?ení, technikou a dje.  Celkov? nabízí Lesanka p?ibližn? 80 míst k sezení.  Možnost parkování je do 06.00 naproti u Hotelu Lesní d?m. Free WiFi.

Rozhodn? budeme rádi, když nás navštívíte a budete spokojeni. My Vám nabídneme p?átelskou atmosféru, rozmanitost a snahu o dále se k lepšímu zlepšující služby a vybavenost.

Díky za jakoukoliv podporu :)